Skargi, wnioski i petycje - Policja Lubuska

Skargi, wnioski i petycje

Skargi, wnioski i petycje

Skargi i wnioski

 

WAŻNY KOMUNIKAT: INFORMACJA O WSTRZYMANIU PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., związanych z potrzebą osobistego złożenia skargi lub wniosku.

Na podstawie § 22  ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316) - urząd administracji publicznej może podlegać ograniczeniu w wykonywaniu zadań, polegającym wyłącznie do zapewnienia niezbędnej  pomocy obywatelom. W związku z tym - do odwołania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. zawieszone zostają przyjęcia interesantów  w sprawie skarg i wniosków. Ciągłość ich składania pozostaje jednak zachowana. Ograniczona pozostaje jedynie ich forma. Skargi i wnioski można przekazywać zarówno za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub korespondencji elektronicznej. Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów kontaktowych za pośrednictwem, których można pozyskać dodatkowe informacje.

W dalszym ciągu przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków należących do kompetencji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. realizowane jest przez Zespół Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP w Gorzowie Wlkp.

 

Obowiązek informacyjny

Procedura przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, została uregulowana w niżej wymienionych przepisach prawa powszechnego:

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.);

- Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.);

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, każdy ma prawo składać wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Powszechny charakter skargi i wniosku powoduje, że prawo takie przysługuje zarówno osobom prawnym, fizycznym jak i niedysponującym pełnią praw, niezależnie od posiadanego wieku i obywatelstwa.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu, przy czym te niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski dot. działalności Policji, należy kierować do właściwych kierowników jednostek organizacyjnych Policji woj. lubuskiego, ale można je także składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich.

* * *

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek, od godz. 10.00 do godz. 18.00, w siedzibie KWP w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kwiatowej 10 (wejście od ul. Sielskiej).

Ponadto, codziennie w godzinach urzędowania, tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30, dyżur pełnią funkcjonariusze Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP Gorzów Wlkp.

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.:

  •  tel. resortowy: 79-11470, 79-11473, 79-11478 lub 79-11480,
  •  tel. miejski: 47 791 1470, 47 791 14 73, 47 791 1478 lub 47 791 1480.

* * *

Wniosek kierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich może zostać złożony pisemnie, ustnie, za pomocą formularza elektronicznego lub elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP).

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
NIP: 525-10-08-674
REGON: 012093073

telefon (+ 48 22) 55 17 700
fax. (+ 48 22) 827 64 53
e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00
wtorki - piątki w godzinach od 9.00 do 15.00

Infolinia Obywatelska: 800 676 676
Poniedziałek: w godzinach od 10.00 do 18.00
Wtorek – piątek: w godzinach od. 8.00 do 16.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. lubuskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

W celu złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich, zaleca się skorzystanie z formularza znajdującego się na stronie internetowej. Ułatwi to sprawniejsze rozpoznanie sprawy przez RPO.


Strona główna RPO: www.rpo.gov.pl.

Formularz kontaktowy RPO.

Petycje

Informacje dotyczące petycji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej KWP w Gorzowie Wlkp.