Skargi, wnioski i petycje

Skargi, wnioski i petycje

Skargi i wnioski

 

Skargi i wnioski można składać pisemnie na adres:

 

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
ulica Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wielkopolski

 

Za pośrednictwem poczty internetowej na adres e-mail:

sekretariat.kontroli@go.policja.gov.pl

 

Ponadto, do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów kontaktowych do Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem, których można pozyskać dodatkowe informacje.

 

Obowiązek informacyjny

Procedura przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, została uregulowana w niżej wymienionych przepisach prawa powszechnego:

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dziennik Ustaw Numer 78, pozycja. 483, z późniejszymi zmianami.);

- Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dziennik Ustaw z 2018 roku pozycja 2096 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dziennik Ustaw Numer 5, pozycja 46).

 

Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, każdy ma prawo składać wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Powszechny charakter skargi i wniosku powoduje, że prawo takie przysługuje zarówno osobom prawnym, fizycznym jak i niedysponującym pełnią praw, niezależnie od posiadanego wieku i obywatelstwa.

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu, przy czym te niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski dot. działalności Policji, należy kierować do właściwych kierowników jednostek organizacyjnych Policji województwa lubuskiego, ale można je także składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek, od godziny 10.00 do godziny 18.00, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy Kwiatowej 10 (wejście od ulicy Sielskiej).

Ponadto, codziennie w godzinach urzędowania, to jest od godziny 7.30 do godziny 15.30, dyżur pełnią funkcjonariusze Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji Gorzów Wielkopolskim.

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim:

- telefon resortowy:

79-11470

79-11486

79-11478

79-11473

 

- telefon miejski:
47 791 1470

47 791 1486

47 791 1478

47 791 1473.

 

Wniosek kierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich może zostać złożony pisemnie, ustnie, za pomocą formularza elektronicznego.
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
NIP: 525-10-08-674
REGON: 012093073

telefon (+ 48 22) 55 17 700
fax. (+ 48 22) 827 64 53
e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00
wtorki - piątki w godzinach od 9.00 do 15.00


Infolinia Obywatelska: 800 676 676
Poniedziałek: w godzinach od 10.00 do 18.00
Wtorek – piątek: w godzinach od. 8.00 do 16.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla województwa lubuskiego)
ulica Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

W celu złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich, zaleca się skorzystanie z formularza znajdującego się na stronie internetowej. Ułatwi to sprawniejsze rozpoznanie sprawy przez Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona główna Rzecznika Praw Oobywatelskich

Formularz kontaktowy Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Petycje

Informacje dotyczące petycji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Powrót na górę strony