Skargi i wnioski - Policja Lubuska

Skargi i wnioski

Klauzula infomacyjna

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji  w Gorzowie Wlkp.

Kontakt:

ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski

2. Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.kwp@go.policja.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg  i wniosków.

5. Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

6. KWP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy,  a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

9. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.