Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej lubuskiej Policji, figurującej pod adresem: lubuska.policja.gov.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2003-02-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-04-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" oraz system oceny treści nie są dostępne.

Deklarację sporządzono w dniu 22.09.2020 roku

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Rajmund Zieliński, adres poczty elektronicznej rajmund.zielinski@go.policja.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 791 1417. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynatorem dostępności w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. jest podinspektor Artur Chorąży, Pełnomocnik ds. ochrony praw człowieka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.
Kontakt z koordynatorem możliwy jest pod numerem telefonu 47 791 1530 oraz za pośrednictwem skrzynki mailowej: artur.chorazy@go.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Kwiatowej 10 w Gorzowie Wielkopolskim. Wejście do budynku możliwe jest od strony ul. Sielskiej. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.
Do wejścia głównego prowadzą schody o 7 stopniach. Po prawej stronie schodów znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku. Po lewej stronie drzwi  znajduje się dzwonek przywoławczy.

W holu głównym, na wprost drzwi wejściowych, usytuowany jest punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Biuro przepustek jest wyposażone w aparaty telefoniczne. Można z nich skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Po prawej stronie od drzwi wejściowych znajduje się winda, która pozwala na przemieszczenie się na każdą z kondygnacji budynku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Komendy Wojewódzkiej Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami, z których jedna pozwala na przejazd osoby poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą także schody.
Interesanci mogą być obsłużeni bezpośrednio w holu, bez konieczności pokonywania bramek pozwalających na dostęp do dalszej części budynku.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety usytuowane z lewej strony wejścia do windy zostały w pełni dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu przy ul. Sielskiej, wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Budynek wyposażony został w tablice informujące o drogach ewakuacji (w postaci piktogramów).
W budynku istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online, z wykorzystaniem terminali DX80.
Połączenie z Policją, z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online, możliwe jest także poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony internetowej e-usług Policji

 

Powrót na górę strony