Aktualności

Aby trafnie oceniać zagrożenia

Data publikacji 28.01.2016

Stworzenie mapy zagrożeń bezpieczeństwa opartej na wiedzy i doświadczeniu służb wraz z uwzględnieniem oczekiwań społecznych, to zagadnienie, które było poruszane na debacie w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie. Wnioski płynące ze spotkania, wykorzystane będą również na poziomie powiatowym, a dużą rolę w tym przedsięwzięciu odgrywać będą media lokalne.

Przedstawiciele straży, służb i inspekcji podległych wojewodzie, starostowie, dyrektorzy biur Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele Marszałka oraz organizacji pozarządowych uczestniczyli w czwartek na spotkaniu roboczym dotyczącym tworzenia map zagrożeń bezpieczeństwa. Narzędzie to co prawda ma być gotowe pod koniec lutego, ale aby było ono kompletne, niezbędne jest odpowiednie do tego przygotowanie. Stąd na zaproszenie Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka na dzisiejsze spotkanie przybyli wszyscy Ci, którzy w tworzeniu tego projektu uczestniczą. Największa rola i odpowiedzialność spoczywa na Policji, bo właśnie tej instytucji Sekretarz Stanu w Ministerstwie  Spraw Wewnętrznych i Administracji powierzył  tworzenie tego projektu. Dlatego Komendant Główny Policji, insp. Zbigniew Maj, polecił przeprowadzenie konsultacji społecznych.  

Zagadnienia związane ze sposobem organizacji tego przedsięwzięcia w naszym regionie, wyczerpująco zostały przedstawione podczas spotkania przez p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Sebastiana Banaszaka. Warunkiem poprawy skuteczności działań w zakresie likwidacji zagrożeń jest współpraca między wszystkimi wymienionymi podmiotami, zaangażowanymi w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Na uwagę zasługuje rola mediów w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa. Każda mapa zagrożeń musi odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane na przełomie określonego czasu przez służby i inspekcje, uczestniczące w likwidacji zagrożeń, ale również obywateli - społeczność lokalną. Mapa ta powinna również zawierać prognozy zagrożeń, które mogą wystąpić również w związku z organizacja różnorodnych wydarzeń. Mapa powinna zawierać charakterystykę przestrzeni publicznej wyrażoną - poza danymi statystycznymi - wynikami badań opinii społecznej, ale także, co szczególnie ważne, wnioski z debat i konsultacji społecznych. Podkreślenia wymaga to, że Policja bardzo szeroko otwiera się na kontakt ze społeczeństwem - zaplanowano szereg tego rodzaju spotkań, na wszystkich poziomach struktur państwowych i samorządowych, aż do poziomu rad osiedli.

 

Ważnym elementem w tworzeniu tego istotnego społecznie narzędzia jest dyskusja i wnioski, jakie z niej płyną. Po spotkaniu było ich kilka. Za ich realizację odpowiedzialni
są policjanci.

  1. Opracowanie anonimowej ankiety oceniającej przedstawiony projekt mapy zagrożeń oraz wskazującej obszary, które winny być ujęte w mapie zagrożeń,
  2. Wcześniejsze przesłanie projektu powiatowej mapy zagrożeń do zaproszonych na konsultacje podmiotów celem jej wnikliwej analizy i wypracowania wniosków do dyskusji podczas spotkania konsultacyjnego,
  3. Podkreślenie roli samorządów lokalnych w tworzeniu wniosków do powiatowych map zagrożeń,
  4. Ujęcie problematyki zagrożeń wynikających z ulokowania bezpośrednio przy granicy polsko-niemieckiej dużych grup emigrantów,
  5. Ujęcie w mapie zagrożeń problematyki przestępstw z grupy przeciwko rodzinie i opiece, a w szczególności znęcania i niealimentacji.

„Mapa zagrożeń” jest zaproszeniem lokalnej społeczności do identyfikacji zagrożeń. Jest również inspiracją dla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo do podejmowania jeszcze skuteczniejszych działań.

 

Opracował: kom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

Powrót na górę strony