PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ. PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY

Przemoc domowa

Data publikacji 20.08.2014

 

1. Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego

 

2. Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego

 

3. Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy domowej

 

4. Baza poradnictwa specjalistycznego świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji dla osób doświadczających przemocy domowej

 

5. Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

 

6. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

7. Realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz realizatorzy programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

8. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego

 

9. Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa

 

10. Rejestr Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia:

 

11. Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka:

 

Powrót na górę strony