Służba w Policji

Plakat z napisem Dołącz do najlepszych promujący zawód Policjanta

 

 

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

 

Film Test sprawności fizycznej

Opis filmu: Film dotyczący testu sprawności fizycznej

Pobierz plik Test sprawności fizycznej (format mp4 - rozmiar 26.93 MB)

 

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. organizuje comiesięczne zajęcia przygotowujące kandydatów do służby w Policji do testu sprawności fizycznej.

Poniżej terminarz zajęć na  październik  2021 roku

Z uwagi na pandemię Covid-19 uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych udziałem w zajęciach o kontakt telefoniczny pod numerem telefonów:

47 791 1253

47 791 1260

47 791 1261

47 791 1262

 

Różanki/ koło Gorzowa Wielkopolskiego

5,12,19,26  (wtorek) października  2021 roku w godzinach 16.00 – 18.00

1,8,15,22,29  (piątek) października 2021 roku w godzinach 16.00 – 18.00

Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej przy ulicy Dębowej 3a

 

Zielona Góra

6,13,20,27 (środa) października 2021 roku w godzinach 12.00 – 14.00

Hala akrobatyczna przy ulicy Urszuli 22

 

Świebodzin

23 października 2021 roku (sobota) w godzinach 8.00 -13.00

Miejska Hala Sportowa ulica Zachodnia 74

 

Żagań

23 października (sobota) 2021 roku w godzinach 08.00-10.00

30 października (sobota) 2021 roku w godzinach 12.00-14.00

Hala Sportowa "Arena" ulica Kochanowskiego 2

 

W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z:

komisarz Marzeną Śpiewak z Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim telefon 47 791 1253

Na zajęciach kandydaci będą mogli przećwiczyć pod okiem instruktorów technikę pokonywania toru sprawnościowego.

 

 

DOBÓR DO POLICJI

Dokumenty do służby w Policji są przyjmowane od kandydatów:

- w komendach miejskich i powiatowych Policji województwa lubuskiego, (wykaz komend)

- w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim ulica Kwiatowa 10 codziennie w godzinach 07.30-21.30

Przyjmowanie dokumentów będzie się odbywać z zachowaniem reżimu sanitarnego. Osoby składające dokumenty powinny być w maseczkach ochronnych.

 

Kontakt z Zespołem do spraw Doboru

dobor.kwp@go.policja.gov.pl

telefon 47 791 1260

telefon 47 791 1261

telefon 47 791 1262

 

Informacja dla kandydatów

1. Dlaczego warto zostać Policjantem?

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (artykuł 1 ustęp 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji).

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

 • ciekawą, satysfakcjonującą służbę;

 • stabilne, stałe zatrudnienie;

 • wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;

 • wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym dla funkcjonariuszy 3600-3940 złotych netto;

 • nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;

 • prawa emerytalne po 25 latach służby;

 • możliwość doskonalenia zawodowego;

 • możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształceniem, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;

 • prestiż zatrudnienia;

 • służbę w organizacji zaufania społecznego;

 • szeroki katalog specjalizacji;

 • wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;

 • przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.

 

2. Kto może penić służbę w Policji

Służbę w Policji może pełnić (artykuł 25 ustęp 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji):

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 • korzystający w pełni z praw publicznych;

 • posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej to jest odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

 

3. Dokumenty do służby w Policji

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata dokumentów.

 

Wymagane dokumenty:

Kandydat powinien okazać się dowodem osobistym.

 

4. Procedura kwalifikacyjna

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z następujących etapów:

 • złożenie dokumentów: podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu;

 • test wiedzy i test sprawności fizycznej przeprowadzany na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim lub jednej ze szkół policyjnych - wykaz materiałów do testu wiedzy;

 • test psychologiczny – komputerowy test psychologicznych oraz rozmowa z psychologiem policyjnym;

 • rozmowa kwalifikacyjna;

 • komisja lekarska - ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji;

 • postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji (www.lubuska.policja.gov.pl)., bądź też kontaktując się z Zespołem do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

 

5. Co kandydat do służby powinien wiedzieć o tatuażach?

Zgodnie z Zarządzeniem numer 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie regulaminu musztry w Policji w rozdziale 1 punkcie 2 załącznika mówi, iż: „Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności (…) ppkt 6) widocznego tatuażu” (Dziennik Ustaw z 2013 roku, pozycja 18).

 

6. Skrócenie czasu karencji

Informujemy, iż w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dziennik Ustaw 2012 pozycja 432 z późniejszymi zmianami) uległy skróceniu okresy karencji poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Aktualnie obowiązujące okresy karencji po negatywnym wyniku z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego wynoszą:

- 2 miesiące po teście sprawności fizycznej;

- 10 miesięcy po teście psychologicznym;

- 6 miesięcy po rozmowie kwalifikacyjnej;

- 12 miesięcy po postępowaniu sprawdzającym;

- 6 miesięcy po komisji lekarskiej;

Terminy przyjęć do służby w Policji w roku 2021:

23 lutego

20 kwietnia

13 lipca

15 września

3 listopada

30 grudnia

 

Informujemy, że Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie uruchamia kolejny nabór na 4-letnie studia oficerskie I stopnia na kierunku nauka o Policji.

 

Dołącz do najlepszych!

 

Powrót na górę strony