Służba w Policji

Dobór

 

 

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

 

Film Test sprawności fizycznej

Opis filmu: Film dotyczący testu sprawności fizycznej

Pobierz plik Test sprawności fizycznej (format mp4 - rozmiar 26.93 MB)

 

Lubuska Policja organizuje comiesięczne zajęcia przygotowujące kandydatów do służby w Policji do testu sprawności fizycznej, aby wziąć w nich udział nie musisz wcześniej złożyć dokumentów.
 

Gorzów Wlkp.:

01, 08, 15, 22, 29 lipca 2024 roku (poniedziałek) o godzinie 14:00

04, 11. 18 lipca 2024 roku (czwartek) o godzinie 14:00

Hala Sportowa OSiR przy ulicy Słowiańskiej 1

 

Zielona Góra:
03, 10, 17, 24, 31 lipca 2024 roku (środa) o godzinie 12:00
Hala akrobatyczna przy ulicy Urszuli 22

 

Żary:

04, 25 lipca 2024 roku (czwartek) o godzinie 17:00
Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 8 przy ulicy Partyzantów 9

 

Słubice:

03, 31 lipca 2024 roku (środa) o godzinie 14:30

Hala Sportowa SOSiR przy ulicy Sportowej 1

 

Żagań:

25 lipca 2024 roku (czwartek) o godzinie 09:00

Arena Żagań przy ul. Kochanowskiego 6

 

 

UWAGA!

Na hali sportowej wymagane jest obuwie zmienne z nie brudzącą podeszwą, nie zostawiającą śladów na parkiecie.

 

 

W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z:

Zespołem ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

telefony:

797 800 880

47 791 1260
47 791 1261
47 791 1262

 

Na zajęciach kandydaci będą mogli pod okiem instruktorów przećwiczyć technikę pokonywania toru sprawnościowego.

 

DOBÓR DO POLICJI

Dokumenty do służby w Policji są przyjmowane od kandydatów:

- w komendach miejskich i powiatowych Policji województwa lubuskiego, (wykaz komend)

- w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim ulica Kwiatowa 10 codziennie w godzinach 07.30-21.30

 

Kontakt z Zespołem do spraw Doboru

dobor.kwp@go.policja.gov.pl

telefon 47 791 1260

telefon 47 791 1261

telefon 47 791 1262

telefon 797 800 880

 

1. Informacja dla kandydatów - dlaczego warto zostać policjantem

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (artykuł 1 ustęp 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji).

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

 • ciekawą, satysfakcjonującą służbę;

 • stabilne, stałe zatrudnienie;

 • wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;

 • konkurencyjne wynagrodzenie, które z dniem 1 marca 2024 roku zostało podwyższone:

 

1

Kursant - (w trakcie odbywania szkolenia zawodowego podstawowego) wiek do 26 lat

 

5 464 netto

 

6 005 brutto

 

2

Policjant po szkoleniu  zawodowym podstawowym wiek do 26 lat

 

5 850 netto

 

6 427 brutto

 

3

Policjant Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji – po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego wiek do 26 lat

 

6 300 netto

 

6 930 brutto

 

 

1

Kursant  (w trakcie odbywania szkolenia zawodowego podstawowego) wiek powyżej 26 lat

 

5 073 netto

 

6 005 brutto

 

2

Policjant po szkoleniu zawodowym podstawowym wiek powyżej 26 lat

 

 5 400 netto

 

6 430 brutto

 

3

Policjant Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego wiek powyżej 26 lat

 

5 800 netto

 

6 930 brutto

 

 • nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;

 • pakiet socjalny (np. coroczne dofinansowanie do wypoczynku, równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, równoważnik pieniężny w zamian za brak lub remont lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa itp.)

 • prawa emerytalne po 25 latach służby;

 • możliwość doskonalenia zawodowego;

 • możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształceniem, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;

 • prestiż zatrudnienia;

 • służbę w organizacji zaufania społecznego;

 • szeroki katalog specjalizacji;

 • wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;

 • przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.

2. Kto może pełnić służbę w Policji

Służbę w Policji może pełnić (artykuł 25 ustęp 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji):

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 • korzystający w pełni z praw publicznych;

 • posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby objęte ewidencją wojskową powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, to jest osoby, które odbyły zasadniczą służbę wojskową lub zostały przeniesiene do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

 

3. Dokumenty do służby w Policji

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą osobistego złożenia przez kandydata dokumentów.

 

Wymagane dokumenty:

Kandydat powinien okazać się dowodem osobistym.

 

 

 

 

 

4. Procedura kwalifikacyjna

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z następujących etapów:

 • osobiste złożenie dokumentów:

- pisemnego podania o przyjęcie do służby w Policji,

- wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata do służby (część A i B),

- kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały do wglądu

- kserokopię świadectw pracy lub służby - oryginały do wglądu,

- kserokopię książeczki wojskowej, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową - oryginał do wglądu,

- dowód osobisty do wglądu,

 • test wiedzy i test sprawności fizycznej przeprowadzany na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim lub jednej ze szkół policyjnych - wykaz materiałów do testu wiedzy;

 • badanie psychologiczne - komputerowy test psychologiczny oraz rozmowa z psychologiem policyjnym;

 • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach danych zawartych w kwestionariuszu osobowym;

 • postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

 • rozmowa kwalifikacyjna;

 • komisja lekarska - ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (policja.pl) lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji (www.lubuska.policja.gov.pl)., bądź też kontaktując się z Zespołem do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

 

5. Informacja dla kandydatów  ubiegających się o ponowne przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe. 

W przypadku kandydata, który przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia ze służby w Policji złożył podanie o przyjęcie do służby, kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji, a także dokumenty stwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu, jeżeli podczas pełnienia służby w Policji uzyskał kwalifikacje zawodowe podstawowe, postępowanie kwalifikacyjne:
składa się z następujących etapów:
a) złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,
b) rozmowy kwalifikacyjnej,
c) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
d) sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,
e) postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Aktualnie Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. prowadzi rekrutację na rok 2023 wobec kandydatów  ubiegających się o ponowne przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe. Więcej informacji w zakładce „ogłoszenia – służba w Policji”.

 

6. Co kandydat do służby powinien wiedzieć o tatuażach?

Zgodnie z Zarządzeniem numer 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie regulaminu musztry w Policji w rozdziale 1 punkt 2 załącznika mówi, iż: „Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru oraz jego społecznego wizerunku, w szczególności: (…) ppkt 5) widocznego tatuażu na głowie, szyi, dłoniach” (Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1882).

 

7. Skrócenie czasu karencji

Aktualnie obowiązujące okresy karencji po negatywnym wyniku z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego wynoszą:

- 2 miesiące po teście sprawności fizycznej;

- 10 miesięcy po teście psychologicznym;

- 6 miesięcy po rozmowie kwalifikacyjnej;

- 12 miesięcy po postępowaniu sprawdzającym;

- 6 miesięcy po komisji lekarskiej;

 

Terminy przyjęć do służby w Policji w roku 2024:

4 marca

24 kwietnia

8 lipca

9 Września

30 października

30 grudnia

 

Informujemy, że Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie uruchamia kolejny nabór na 4-letnie studia oficerskie I stopnia na kierunku nauka o Policji.

Oświadczenie niezbędne dla kandydatów ubiegających się do WSPOL w Szczytnie na studia oficerskie I stopnia na kierunku nauka o Policji

 

Dołącz do najlepszych!

 

 

 

Powrót na górę strony