Nabór kandydatów do korpusu SC

Nabór kandydatów do korpusu Służby Cywilnej

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 227 poz. 1505) o służbie cywilnej, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

  • jest obywatelem polskim,

  • korzysta z pełni praw publicznych,

  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,

  • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 w/w ustawy, istnieje obowiązek upowszechniania informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem http://bip.kprm.gov.pl

Dokumenty oraz kwalifikacje jakie musi posiadać kandydat ubiegający się o przyjęcie do pracy są określane w ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej . Każde ogłoszenie określa również termin składania dokumentów i informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;

Jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Komplet dokumentów zawartych w ogłoszeniu należy składać na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Kwiatowa 10
tel. 47 791 11220 , 47 791 11248

Powrót na górę strony