Pozwolenie na broń

Pozwolenie na broń

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

 

ulica Kwiatowa 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

ZESPÓŁ do spraw POZWOLEŃ NA BROŃ

 

telefon  47  791 1882,

telefon  47  791 1883,

telefon  47  791 1884.

telefon  47  791 1873.

 

POZWOLENIA NA BROŃ

 

Broń palną i amunicję do tej broni można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej. Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.

 

Bronią palną jest każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego. Gotowe lub obrobione istotne części broni uważa się za broń. Istotnymi częściami broni palnej są: szkielet broni, baskila, lufa z komorą nabojową, zamek, komora zamkowa oraz bęben nabojowy.

 

O wydanie pozwolenie na broń może ubiegać się osoba, która nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni. Osoba taka musi mieć ukończone 21 lat (w przypadku broni sportowej lub myśliwskiej na wniosek szkoły, organizacji sportowej, polskiego związku łowieckiego lub stowarzyszenia obronnego - pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat), posiadać miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zdolność fizyczną i psychiczną do dysponowania bronią, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, wydanymi przez upoważnionych lekarza i psychologa. Osoba taka nie może być uzależniona od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych, ponadto nie może być skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

 

Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią. Od egzaminu zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego - w zakresie broni myśliwskiej, oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego - w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.

 

Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:

 

 • ochrony osobistej
 • ochrony osób i mienia
 • łowieckich
 • sportowych
 • rekonstrukcji historycznych
 • kolekcjonerskich
 • pamiątkowych
 • szkoleniowych

 

Za ważną przyczynę posiadania broni uważa się w szczególności:

 

 • dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia - stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia,
 • dla pozwolenia na broń do celów łowieckich - posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
 • dla pozwolenia na broń do celów sportowych - udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b (patent strzelecki) oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego,
 • dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych - udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej,
 • dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich - udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim,
 • dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych - udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia,
 • dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych - posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • pisemny wniosek kierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. (przykładowy druk jest dostępny w zakładce pliki do pobrania)
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność wnioskodawcy do dysponowania broni,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające sprawność psychologiczną wnioskodawcy do posługiwania się bronią,
 • fotografia o wymiarach 3x4 cm,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 242 zł z tytułu wydania pozwolenia na broń

 

oraz dodatkowo:

 

 • w przypadku broni w celach ochrony osobistej:

 

- udokumentowane stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia

 

 • w przypadku broni w celach łowieckich:

 

- zaświadczenie o przynależności do polskiego związku łowieckiego

- zaświadczenie o uzyskaniu podstawowych uprawnień do wykonywania polowania

   

 • w przypadku broni w celach sportowych:

 

- udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniach o charakterze strzeleckim

- posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10 b ustawy o broni i amunicji (patent strzelecki)

- posiadanie licencji właściwego polskiego związku sportowego

 

 • w przypadku broni przeznaczonej do celów rekonstrukcji historycznych:

 

- udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych

- zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej stowarzyszenia

 

 • w przypadku broni przeznaczonej do celów kolekcjonerskich:

 

- udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim

 

 • w przypadku broni przeznaczonej do celów pamiątkowych:

 

- udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia

 

 • w przypadku broni do celów szkoleniowych:

 

- udokumentowane posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach, do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim

- udokumentowana zarejestrowana działalność gospodarcza w zakresie szkoleń strzeleckich

 

 

 • Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni. Nabywca broni jest obowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia. Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni (faktura, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, itp.)
 • Zarejestrowanie broni wymagającej pozwolenia potwierdza się w legitymacji posiadacza broni, która potwierdza legalność posiadania broni przez daną osobę, ponadto uprawnia do nabywania amunicji dla tego rodzaju broni, który określono w dokumencie oraz pozwala na legalne przemieszczanie się z bronią.

 

Posiadacz pozwolenia na broń jest zobowiązany m.in. do:

 

 • przechowywania i noszenia posiadanej broni/amunicji w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • niezwłocznego powiadomienia (w formie pisemnej) właściwego organu Policji o fakcie zbycia posiadanej broni,
 • w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu - do zawiadomienia w ciągu 14 dni od dnia dokonania takiej zmiany - organu Policji właściwego ze względu na nowe miejsce stałego pobytu,
 • w przypadku utraty broni - do niezwłocznego zawiadomienia Policji/Żandarmerii Wojskowej, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia jej utraty.

 

Osoby posiadające pozwolenie na broń wydane w celach: ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, łowieckim obowiązane są raz na 5 lat przedstawić właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne potwierdzające możliwość dalszego dysponowania bronią. Obowiązek potwierdzenia zdolności do dysponowania bronią obejmuje przedstawienie dwóch odrębnych orzeczeń, które rozstrzygają o niej w dwóch różnych zakresach i są wydawane przez różne podmioty, tj. lekarza i psychologa.

 

Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:

 

 • gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów
 • używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu
 • używania broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia konkurencji sportowej w trakcie zawodów sportowych, jeżeli wymaga ona takiej sygnalizacji
 • dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile jest to związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych
 • posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych
 • posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nie przekraczającym 10 Ma
 • posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego
 • posiadania broni pneumatycznej
 • posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni
 • posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm
Powrót na górę strony