Opłaty skarbowe

Opłaty Skarbowe

 

Wszystkie opłaty skarbowe należy wpłacać na konto:

 

Urząd Miejski w Gorzowie Wielkopolski

PKO Bank Polski S.A. Gorzów Wielkopolski

numer konta 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575

 

Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

 

Opłacie skarbowej podlega wydanie między innymi.:

 

Pozwolenia na broń:

Osobie fizycznej – 242 złotych,

Osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej-1.193 złotych (zwolnienia – wydawane w szkole),

Dopuszczenie do posaidania broni - 10 złotych

Europejskiej Karty Broni Palnej – 105 złotych,

Zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni – 17 złotych,

Duplikatu zezwolenia/pozwolenia– 17 złotych,

Decyzja inna (na przykład rezygnacja z pozwolenia) – 10 złotych

Karty rejestracyjnej broni pozbawionej na stałe cech użytkowych – 82 złotych;

Za wydanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego - 17 złotych

 

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej jest niezależny od wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi jeżeli mimo wniesienia opłaty nie dokonano czynności urzędowej lub nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia).

 

Powrót na górę strony