Opłaty Skarbowe - Opłaty skarbowe - Policja Lubuska

Opłaty skarbowe

Opłaty Skarbowe

 

Informacja dotycząca opłat skarbowych:

W dniu 1 stycznia 2007 roku weszła w życie Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018.1044 ze zm.)

Wszystkie opłaty skarbowe należy wpłacać na konto:

Urząd Miejski w Gorzowie Wlkp.
PKO Bank Polski S.A. Gorzów Wlkp.
nr konta 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575

Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

Opłacie skarbowej podlega wydanie min.:

Pozwolenia na broń:

  • Osobie fizycznej – 242 zł.,
  • Osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej-1.193zł. (zwolnienia – wydawane w szkole),

Europejskiej Karty Broni Palnej – 105 zł.,

Zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni – 17 zł.,

Duplikatu zezwolenia/pozwolenia– 17 zł.,

Decyzja inna (np. rezygnacja z pozwolenia) – 10 zł.

Karty rejestracyjnej broni pozbawionej na stałe cech użytkowych – 82 zł.,

Za wydanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego - 17 zł

 

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej jest niezależny od wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi jeżeli mimo wniesienia opłaty nie dokonano czynności urzędowej lub nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia).