Ochrona - Policja Lubuska

Ochrona

ZESPÓŁ do spraw OCHRONY OSÓB I MIENIA

Pracownik ochrony, licencja detektywa

telefon  47 791 1886,

telefon  47 791 1887,

telefon  47 791 1888,

telefon  47 791 1889,

 

Przyjęcia petentów we wtorki, środy i czwartki w godz. 10.00 - 14.00

 

Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej

 

DOKUMENTY WYMAGANE OD OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ:

1) Pisemny WNIOSEK

2) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia (oryginał do wzglądu),

3) oświadczenie wnioskodawcy:

a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b) o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz o fakcie, iż nie toczy się przeciwko wnioskodawcy postępowanie karne o takie przestępstwa;

 

4) dokument potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z artykułu 26 ustawy 3 punktu 8,  artykułu  26 ustawy 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia spełnienie powyższego wymogu będą potwierdzać:

a) dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia;

b) dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub Straży Granicznej;

c) świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego złożeniem egzaminu na pierwszy stopień podoficerski, chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze świadectwem szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji ochronnej w Służbie Więziennej;

d) zaświadczenia o ukończeniu kursów organizowanych przez ośrodki szkolenia Policji, Straży Granicznej, Służby Więzienne, Biura Ochrony Rządu lub Służby Ochrony Państwa, o ile kursy te spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie artykułu 26 ustawy 9;

e) zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie artykułu  68a ustawy 5 z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

f) zaświadczenia o ukończeniu innych kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie artykułu 68a ustawy 5 ustawy o systemie oświaty

g) świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez uczelnie.

 

5) orzeczenie lekarskie, o którym mowa w artykułu 26 ustawy 3 punkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia.

6) orzeczenie psychologiczne, o którym mowa w artykułu 26 ustawy 3 punkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia

7) uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Kwalifikowany Pracownik Zabezpieczenia Technicznego

 

DOKUMENTY WYMAGANE OD OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO:

1) Pisemny WNIOSEK

2) dokument potwierdzający wykształcenie, o którym mowa w artykułu 27 ustawy 2 punkt 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

3) oświadczenie wnioskodawcy:

a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b) o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz o fakcie, iż nie toczy się przeciwko wnioskodawcy postępowanie karne o takie przestępstwa;

4) orzeczenie lekarskie, o którym mowa w artykułu 27 ustawy 2 punkt 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie artykułu  229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.

 

UWAGA !!!

 

Orzeczenie lekarskie powinno zawierać sformułowanie: „Posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy w związku z wykonywaniem zadań kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego zgodnie z artykułu 27 ustawy 2 punkt 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia.”

 

5) uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika zabezpieczenia technicznego na podstawie ustawy z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

 

Powrót na górę strony