Ochrona - Policja Lubuska

Ochrona

ZESPÓŁ do spraw OCHRONY OSÓB I MIENIA

Pracownik ochrony, licencja detektywa

telefon  47 791 1886,

telefon  47 791 1887,

telefon  47 791 1888,

telefon  47 791 1889,

 

Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej

 

DOKUMENTY WYMAGANE OD OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ:

1) Pisemny WNIOSEK

2) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia (oryginał do wzglądu),

3) oświadczenie wnioskodawcy:

a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b) o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz o fakcie, iż nie toczy się przeciwko wnioskodawcy postępowanie karne o takie przestępstwa;

 

4) dokument potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z artykułu 26 ustawy 3 punktu 8,  artykułu  26 ustawy 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia spełnienie powyższego wymogu będą potwierdzać:

a) dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia;

b) dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub Straży Granicznej;

c) świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego złożeniem egzaminu na pierwszy stopień podoficerski, chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze świadectwem szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji ochronnej w Służbie Więziennej;

d) zaświadczenia o ukończeniu kursów organizowanych przez ośrodki szkolenia Policji, Straży Granicznej, Służby Więzienne, Biura Ochrony Rządu lub Służby Ochrony Państwa, o ile kursy te spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie artykułu 26 ustawy 9;

e) zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie artykułu  68a ustawy 5 z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

f) zaświadczenia o ukończeniu innych kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie artykułu 68a ustawy 5 ustawy o systemie oświaty

g) świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez uczelnie.

 

5) orzeczenie lekarskie, o którym mowa w artykułu 26 ustawy 3 punkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia.

6) orzeczenie psychologiczne, o którym mowa w artykułu 26 ustawy 3 punkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia

7) uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Kwalifikowany Pracownik Zabezpieczenia Technicznego

 

DOKUMENTY WYMAGANE OD OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO:

1) Pisemny WNIOSEK

2) dokument potwierdzający wykształcenie, o którym mowa w artykułu 27 ustawy 2 punkt 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

3) oświadczenie wnioskodawcy:

a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b) o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz o fakcie, iż nie toczy się przeciwko wnioskodawcy postępowanie karne o takie przestępstwa;

4) orzeczenie lekarskie, o którym mowa w artykułu 27 ustawy 2 punkt 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie artykułu  229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.

 

UWAGA !!!

 

Orzeczenie lekarskie powinno zawierać sformułowanie: „Posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy w związku z wykonywaniem zadań kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego zgodnie z artykułu 27 ustawy 2 punkt 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia.”

 

5) uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika zabezpieczenia technicznego na podstawie ustawy z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

 

Powrót na górę strony