Działaność gosp. w zakresie ochrony osób i mienia

Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia

 

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie:

 

bezpośredniej ochrony fizycznej:

a) stałej lub doraźnej,

b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,

c) polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych,

 

zabezpieczenia technicznego, polegającego na:

a) montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,

b) montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.

Wymaga uzyskania koncesji, określającej zakres i formy prowadzenia tych usług.

 

O wydanie koncesji może ubiegać się:

 

1. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, jeśli jeżeli jest wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

2. Przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna, jeżeli na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego  jest wpisana co najmniej jedna osoba będąca wspólnikiem spółki jawnej lub komandytowej, członkiem organu zarządzającego, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji, a pozostałe osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy nie były karane za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

W celu uzyskania koncesji należy złożyć wniosek w:

 

Departamencie Zezwoleń i Koncesji

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ul. Domaniewska 36/38

02-672 Warszawa

 

Zespół Obsługi Interesanta MSW przyjmuje dokumenty od wnioskodawców codziennie od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.30 z przerwą od 12.30 do 13.00 w siedzibie Departamentu.

 

Kontakt telefoniczny z pracownikami ZOI możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

(022) 601-41-88 lub (022) 601-59-98

 

Do wniosku, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (adres: www.msw.gov.pl) należy dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;

- zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy oraz osób, o których mowa w artykułu 17 ustawy 3 punktów 6 obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywateli państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi;

- poświadczone tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności przedsiębiorców oraz osób innych niż wymienione w punktów 2’;

 

W przypadku przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna należy dodatkowo dołączyć:

 

-umowę (statut) spółki, akt założycielski lub inny przewidziany przepisami prawa dokument dotyczący utworzenia, działalności i organizacji przedsiębiorcy albo urzędowo poświadczone kopie,

-odpis z właściwego rejestru, jeżeli przedsiębiorca podlega wpisowi,

-wykaz członków zarządu, prokurentów i pełnomocników, z padaniem adresów ich miejsc zamieszkania, listę udziałowców lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 50 % udziałów lub akcji,

-dokument określający proporcje udziału kapitału polskiego i obcego w spółce oraz jego wysokość, z podaniem adresów siedziby lub miejsc zamieszkania wspólników - gdy spółka jest podmiotem z udziałem zagranicznym.

 

UWAGA :

 

Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym i złożyć w jednym egzemplarzu.

Opłata skarbowa wynosi 5 złotych od wniosku i 0,50 złotych od każdego załącznika. Odbiór koncesji jest uzależniony od dokonania, po powiadomieniu, opłaty w wysokości 833 złotych od jednego zakresu. Konto zostanie podane w powiadomieniu o udzieleniu koncesji.

Okres oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie koncesji wynosi 2 miesiące od daty prawidłowo złożonego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Minister Spraw Wewnętrznych I Administracji, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji, jest organem właściwym do udzielenia, odmowy udzielenia, ograniczenia zakresu działalności gospodarczej tub formy usług oraz cofania koncesji na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.

 

Obowiązku posiadania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia nie należy ignorować!

Ustawodawca w artykułu 49 Ustawy o ochronie osób i mienia napisał bowiem:

 

"Kto prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia bez wymaganej koncesji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może upoważnić Komendanta Głównego Policji do kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymagającej koncesji. Komendant Główny Policji może powierzać przeprowadzenie kontroli komendantom wojewódzkim Policji.

 

Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia cofa się, w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli:

- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywanie działalności gospodarczej objętej koncesją;

- przedsiębiorca nie podjął w wyznaczonym terminie działalności objętej koncesją mimo wezwania organu koncesyjnego  lub trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją

 

Koncesję można cofnąć lub ograniczyć określony w niej zakres lub formę usług, jeżeli przedsiębiorca:

 

Organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres względu na:

- zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli albo zagrożenie bezpieczeństwa porządku publicznego;

- niepoinformowanie przez przedsiębiorcę organu koncesyjnego o zmianie danych określonych w koncesji, o których mowa w artykułu 18 ustawy 1, 1a, 2 i 4

w terminie wyznaczonym w artykułu 18 ustawy 3;

- ogłoszenie upadłości lub likwidacji przedsiębiorcy

- dopuszczenie do wykonywania zadań kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego osoby niewpisanej na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

 

Powrót na górę strony