Przydatne strony WWW

Przydatne strony WWW

Zachęcam do korzystania z zasobów internetowych, które są kopalnią informacji. Poniżej umieszczam kilka adresów internetowych, ważnych z punktu widzenia praw człowieka. W wielu lokalizacjach znajdziecie przydatne praktyczne informacje, opracowania i raporty dotyczące przestrzegania bądź nieprzestrzegania praw człowieka, jak również odniesienia do przepisów prawnych, w szczególności międzynarodowych Konwencji.

  • Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Polsce, z siedzibą w Warszawie, została założona w 1989 roku. Jej powstanie poprzedziła siedmioletnia działalność Komitetu Helsińskiego w Polsce, który pracował w podziemiu od 1982 roku. Po zmianie ustroju politycznego w Polsce w roku 1989 członkowie Komitetu postanowili ujawnić się i stworzyć niezależny instytut zajmujący się edukacją i badaniami w zakresie praw człowieka. Ponieważ obowiązujące wówczas prawo nie zezwalało na tworzenie niezależnych instytutów, zdecydowano się powołać fundację, która pełnić miała taką rolę. Obecnie Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest w Europie jedną z najbardziej doświadczonych i profesjonalnie działających organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka. Od 2007 r. ma status konsultatywny przy Radzie Społeczno Gospodarczej ONZ (ECOSOC).

  • Rzecznik Praw Obywatelskich - zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka, i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach normatywnych. RPO jest obecnie prof. Irena Lipowicz.

  • Poznańskie Centrum Praw Człowieka - powstało w 1973 roku. Jest placówką naukową działającą w ramach Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Centrum zostało powołane w celu prowadzenia badań naukowych, kształcenia specjalistów oraz upowszechniania wiedzy w dziedzinie praw człowieka. Przedmiotem zainteresowań pracowników naukowych Centrum są w szczególności problemy związane z przystosowaniem polskiego porządku prawnego do wymogów stawianych przez międzynarodowy system ochrony praw człowieka. Działalność Centrum wspiera utworzona w 1990 roku Fundacja "Promocja Praw Człowieka - Badania i Nauczanie".

  • Rzecznik Praw Dziecka - prace nad utworzeniem instytucji Rzecznika Praw Dziecka w Polsce zainicjowane zostały przez organizacje pozarządowe i środowiska działające na rzecz praw dzieci. W rezultacie w Konstytucji RP z 1997 r. wprowadzono przepis (art. 72 p. 4) dający podstawy prawne do powołania Rzecznika Praw Dziecka. W wyniku prac parlamentarnych 6 stycznia 2000 r. uchwalono ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69). Obecnie Rzecznikiem Praw Dziecka jest Marek Michalak.

  • * Trybunał Konstytucyjny - między innymi opisano warunki wnoszenia do TK skargi konstytucyjnej

  • * Naczelny Sąd Administracyjny - między innymi prezentowane są wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i ich omówienia

  • * Amnesty International grupa poznańska - Obecnie grupa liczy około 30 osób, głównie studentów z różnych miast. Spotkania odbywają się w Wyższej Szkole Nauk humanistycznych i Dziennikarstwa przy ul. Kutrzeby 10.Grupą kieruje trzyosobowy zarząd w składzie:Jacek Mazurczak, Bartosz Nawrocki i Oliver Danielewicz.

Powrót na górę strony