Prawa człowieka

Prawa człowieka

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. ds. Ochrony Praw Człowieka

podinspektor Artur Chorąży
ulica Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski
telefon: miejski: 47 791 1530,
telefon: resortowy: 79 115-30,
e-mail: artur.chorazy@go.policja.gov.pl

 

Do zadań Pełnomocnika do spraw Ochrony Praw Człowieka należą:

 • propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na terenie województwa;

 • bieżące monitorowanie działań Policji pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, a także proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie;

 • inicjowanie współpracy oraz utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Policji w dziedzinie ochrony praw człowieka;

 • inicjowanie, monitorowanie i koordynowanie działań jednostek i komórek organizacyjnych Policji na terenie województwa, w zakresie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów dotyczących obszaru ochrony praw człowieka;

 • sporządzanie informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności działań policjantów ze standardami ochrony praw człowieka;

 • diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, inicjowanie lub samodzielne organizowanie szkoleń niezbędnych do zapewnienia właściwego poziomu respektowania praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji na terenie województwa;

 • reprezentowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka;

 • sporządzanie rocznych raportów z działalności Komendy Wojewódzkiej Policji w zakresie ochrony praw człowieka

 • bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w zakresie realizacji ww. zadań.

Ponadto Pełnomocnik będzie również zaangażowany w wykonywanie zadań w ramach wdrażania w Policji zaleceń:

 • Komisarza Praw Człowieka Rady Europy,

 • Komitetu ds. zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania

 • Oraz zadań wynikających z programu działania rządu w sprawie wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec RP.

Zalecenia te dotyczą m.in. zintensyfikowania działań mających na celu zwalczanie handlu ludźmi, zintensyfikowanie działań antydyskryminacyjnych, wzmocnienia programów edukacyjnych odnoszących się do użycia siły i broni przez policjantów, opracowania i wdrożenia systemu gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych dotyczących skarg i postępowań dyscyplinarnych umożliwiających ocenę przestrzegania przez Policję Konwencji Międzynarodowych, których Polska jest stroną.

Powrót na górę strony