O nas - Tekst łatwy do czytania (ETR)

O nas - Tekst łatwy do czytania (ETR)

Informacje o Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim


Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim znajduje się przy ulicy Kwiatowej 10 w Gorzowie Wielkopolskim.

Na zdjęciu widzisz budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, w którym pełni służbę Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim wraz z zastępcami.

 

Komendantem Wojewódzkim Policji jest inspektor Jerzy Czebreszuk

 

Komendantowi pomagają w pracy trzej zastępcy, naczelnicy oraz pracownicy wydziałów.

 

Czym zajmuje się Policja?


Policja to umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego

 

Kontakt z pracownikami Policji


Zapraszamy Was do urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer telefonu 47 791 1900 lub 997 i 112.

Możesz też wysłać wiadomość na adres poczty elektronicznej kwpgorzow@go.policja.gov.pl

Możesz również skontaktować się z urzędem za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 

Obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową


Na zdjęciu widzisz wejście główne do budynku z podjazdem.

 

Gdy wejdziesz do budynku zobaczysz punkt obsługi.

 

Budynek wyposażony jest w windę.

 

Jeśli przyjedziesz do nas autem zaparkuj na specjalnie oznaczonym miejscu. Przed głównym wejściem do budynku od strony ulicy Sielskiej znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim jest organem administracji rządowej na obszarze województwa, działający w imieniu Wojewody oraz własnym. Jest odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W granicach swoich zadań Policja wykonuje między innymi czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

- rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;

- poszukiwania osób ukrywających się, np. przed policją, prokuraturą, sądami oraz

- poszukiwania osób zaginionych.

 

Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawach.

Komendant Wojewódzki Policji, w zakresach ustalonych przepisami, podlega Komendantowi Głównemu Policji oraz Wojewodzie.

Komendanta Wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje minister MSWiA na wniosek Komendanta Głównego Policji, złożony po zasięgnięciu opinii Wojewody.  

Komendant Wojewódzki Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej Komendy Wojewódzkiej Policji.

Komendant Wojewódzki Policji jest szefem wszystkich policjantów na terenie swojego działania, zarządza i nadzoruję policją na terenie województwa i koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji na terenie województwa.

Komendant Wojewódzki Policji składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych, np. wydziałów w komendzie oraz organizację kierowania i funkcje Komendy określa regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji.

Strukturę organizacyjną Komendy oraz szczegółowe informacje na temat zadań np. wydziałów w komendzie znajdziesz na stronie internetowej, patrz linii w tekście.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji prowadzona jest strona internetowa oraz strona BIP, patrz linii w tekście.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji możesz złożyć skargę, wniosek lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 29.17 MB)

Powrót na górę strony