Policjanci powiatu krośnieńskiego podsumowali 2017 rok - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

KPP Krosno Odrzańskie

Policjanci powiatu krośnieńskiego podsumowali 2017 rok

Data publikacji 09.02.2018

W czwartek (8 lutego) odbyła się narada roczna podsumowująca pracę policjantów powiatu krośnieńskiego za 2017 rok, na zakończenie, której odbyło się uroczyste poświęcenie radiowozów zakupionych dzięki pomocy finansowej władz samorządowych oraz nadleśnictw. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jerzy Głąbowski oraz zaproszeni goście.

W czwartek (8 lutego) w sali odpraw krośnieńskiej komendy odbyła się narada roczna, podsumowująca pracę policjantów powiatu krośnieńskiego za 2017 rok. Komendant Powiatowy Policji w Krośnie Odrzańskim mł. insp. Robert Konieczny rozpoczął naradę od przywitania Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jerzego Głąbowskiego, zaproszonych gości oraz zgromadzonych policjantów, a następnie podsumował wyniki pracy poszczególnych pionów. Wśród zaproszonych gości obecni byli Starosta Krośnieński, przedstawiciele władz samorządowych, prokuratury oraz służb współpracujących z Policją.

Pan Komendant mł.insp. Robert Konieczny swoje wystąpienie rozpoczął od przedstawienia założeń i priorytetów, jakie obowiązywały w 2017 roku oraz oczekiwań społeczeństwa wobec Policji. Następnie omówił pracę policjantów pionu kryminalnego, przestawiając ich wyniki, jako jedne z najlepszych w województwie lubuskim. W 2017 r. wskaźnik wykrywalności przestępstw ogólnych wynosił 77, 4 %, co stanowi drugie miejsce w województwie, natomiast w przestępstwach o charakterze kryminalnym, wskaźnik ten był najlepszy w woj. lubuskim i wynosił 71,9 %. W dalsze części swojego wystąpienia Pan Komendant podkreślił, że praca policjantów to nie tylko ujawnienia przestępstw i przeciwdziałanie ich popełnieniom, to także między innymi poszukiwania osób, za którymi wydano list gończy, nakaz doprowadzenia, czy też poszukiwano osobę, ze względu na zgłoszone zaginiecie przez członków rodzin. Omawiając ten wątek, Pan Komendant w szczególności podziękował służbom współpracującym z Policją „Ogromne podziękowania składam Straży Rybackiej, Pożarnej, Leśnej. Wasza pomoc i wsparcie w poszukiwaniu osób zaginionych jest nieoceniona. Życzyłbym innym komendom takiej pomocą, jaką Wy nam udzielacie”, a także przytoczył kilka sytuacji potwierdzających jego wypowiedź.

Podsumowując pracę pionu prewencji Pan Komendant mł.insp. Robert Konieczny przedstawił dane statyczne dotyczące ilości ujawionych wykroczeń na terenie powiatu, rodzajów środków prawnych zastosowanych wobec sprawców, ilość osób zatrzymanych, a także omówił podejmowane na terenie powiatu działania związane z zabezpieczeniem różnego rodzaju imprez, a także organizowaniem przedsięwzięć profilaktycznych w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki. W 2017 roku policjanci prewencji ujawnili 9653 wykroczeń, w tym 7649 dotyczyło wykroczeń drogowych. Za popełnione wykroczenia funkcjonariusze nałożyli 2041 mandatów karalnych, skierowali 302 wnioski do sądu o ukaranie oraz zastosowali 345 pouczeń. Omawiając zadania pionu prewencji, Komendant mł.insp. Konieczny podkreślił znaczącą rolę, jaką odgrywają dzielnicowi w społeczeństwie, a także przypominał o funkcjonujących aplikacjach Moja Komenda i Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także dane statystyczne z tym związane.

W swojej prezentacji, Pan Komendant przedstawił także prace policjantów ruchu drogowego oraz dane statystyczne dotyczące zdarzeń drogowych, do jakich doszło na terenie powiatu, woj. lubuskiego i Polski. W 2017 r. pomimo zmniejszonej ilości wypadków na drogach powiatu (29 wypadków, tj. o 8 mniej niż w roku 2016), sytuacja nie jest zadowalająca, z uwagi na ilość osób, które w wypadkach poniosły śmierć ( 8 osób, tj. o 5 więcej niż w roku ubiegłym). W wyniku podejmowanych działań i zwiększonych kontroli stanu trzeźwości ( w 2017 r. przeprowadzono ich 34520) na drogach zmniejszyła się również ilość osób kierujących pod wpływem alkoholu. W 2017 r. zatrzymanych zostało 168 osób, w tym 110 znajdowało się w stanie nietrzeźwości, natomiast w 2016 r. liczba ta wynosiła 211, w tym 125 to osoby nietrzeźwe. W 2017 r. za ujawnione wykroczenia drogowe, policjanci nałożyli 5207 mandatów karnych, zastosowali 1038 pouczeń oraz sporządzili 202 wnioski o ukaranie.

Po podsumowaniu pracy policjantów, mł.insp. Robert Konieczny podziękował przybyłym gościom za dotychczasową współpracę oraz docenił pomoc osób, które wspomagają komendę i przyczyniają się do poprawy warunków pracy policjantów powiatu krośnieńskiego, w szczególności do zakupu nowych radiowozów, a także sprzętu wykorzystywanego w codziennej służbie.

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jerzy Głąbowski, który przedstawił dane dotyczące realizacji zadań lubuskich policjantów, wskazał kierunki pracy Policji, a także omówił sytuację kadrową i ocenę Policji w społeczeństwie. Wypowiadając się na temat pracy policjantów powiatu krośnieńskiego inp. Jerzy Głąbowski powiedział: „W ocenie kierownictwa komendy wojewódzkiej, Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim jest jedną z najlepszych jednostek. Ja nadzorując pion kryminalny powiem, że jestem dumny. Życzę, aby w 2018 rok były, co najmniej takie wyniki i efekty pracy, jak w roku 2017. Słowa podziękowania kierują także do funkcjonariuszy i funkcjonariuszek całej załogi komendy w Krośnie Odrzańskim, to jest wasza zasługa. Słowa uznania kieruję także do pracowników Policji, bo bez waszego wsparcia policjanci nie mogliby takiego wyniku osiągnąć”. Pan Komendant słowa podziękowania skierował również do samorządowców oraz do służb współpracujących z Policją, dziękując im za wsparcie na rzecz komendy i wspólne przeciwdziałanie przestępczości.

W imieniu samorządowców głos zabrał Starosta Krośnieński Pan Mirosław Glaz, który pogratulował osiągniętych wyników i podziękował za służbę na rzecz powiatu: „Wasza służba jest potrzebna społeczeństwu, żebyśmy czuli się bezpiecznie i tak myślę, czujemy się w powiecie krośnieńskim. Za to bardzo wam dziękujemy i doceniamy waszą pracę”.

Po zakończonej naradzie, wszyscy przeszli na plac apelowy, gdzie kapelan policyjny ks. Zbigniew Samociak uroczyście poświęcił dwa oznakowane radiowozy Opel Astra, które wykorzystywane będą przez policjantów z Gubina i Krosna Odrzańskiego. Podczas składania podziękowań, Pan Komendant podkreślił, że zakup nowych samochodów nie byłby możliwy, gdyby nie bardzo dobra współpraca pomiędzy Policją, samorządami lokalnymi a Lasami Państwowymi, a także wspólna troska o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu. Nowe pojazdy zakupione zostały ze środków finansowych Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrz., Urzędu Gminy Gubin, Nadleśnictwa Brzózka, Urzędu Miejskiego w Gubinie, Nadleśnictwa Krosno zs w Osiecznicy, Urzędu Gminy Bytnica, Urzędu Gminy Maszewo Urzędu Gminy Dąbie oraz Komendy Głównej Policji.

 

Źródło: asp. szt. Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim