Wydział Postępowań Administracyjnych KWP Gorzowie Wlkp. ul. Kwiatowa 10 - Pozwolenia i ochrona - Policja Lubuska

Pozwolenia i ochrona

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP Gorzowie Wlkp. ul. Kwiatowa 10

WAŻNA INFORMACJA

 

               DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH SPRAWY
W WYDZIALE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

     KWP W GORZOWIE WLKP.

 

 

 

 

Mając na uwadze wejście w życie zapisów ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 568) informuje się, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu zagrożenia COVID-19 bieg terminów prowadzonych postępowań administracyjnych i innych czynności w sprawach pozwoleń na broń, ochrony osób i mienia ulega zawieszeniu, a złożone wnioski nie podlegają rozpoznaniu do czasu ustania zagrożenia zdrowotnego.         

 

Zaistniała sytuacja skutkuje koniecznością wstrzymania realizacji czynności administracyjnych, w tym przesyłu korespondencji poprzez operatora pocztowego.

 

Podane okoliczności uzasadniają również potrzebę wstrzymania się przez zainteresowanych w kierowaniu stosownych wniosków (podań) do czasu ustania wskazanego zagrożenia.

 

 

SEKRETARIAT

tel.  47 791 1870

fax. 47 791 1895

email: sekretariat.wpa@go.policja.gov.pl

 

ZESPÓŁ ds. POZWOLEŃ NA BROŃ

tel. 47 791 1882

tel. 47 791 1883

tel. 47 791 1884

 

ZESPÓŁ ds. OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW

Nadzór nad SUFO, uzgadnianie planów ochrony

tel. 47 791 1873

tel. 47 791 1885

 

Pracownik ochrony, licencja detektywa

tel. 47 791 1886

tel. 47 791 1887

tel. 47 791 1888

tel. 47 791 1889

 

Przyjęcia petentów:
Pozwolenie na broń - we wtorki w godz. 10:00 - 17.00, w środy i czwartki w godz. 10.00 - 14.00.
Ochrona - we wtorki, w środy i czwartki w godz. 10.00 - 14.00.

 

POZWOLENIE NA BROŃ

OCHRONA

WYKAZ LEKARZY I PSYCHOLOGÓW

OPŁATY SKARBOWE

PLIKI DO POBRANIA

 

Zakres działania wydziału:

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Gorzowie Wlkp. realizuje zadania w zakresie:

1. Uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegających obowiązkowej ochronie.

2. Opracowywania projektów decyzji administracyjnych Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawach:

  • odmowy uzgodnienia planu ochrony,
  • zezwolenia na utworzenie wewnętrznych służb ochrony,
  • wydawania pozwoleń na broń,
  • wydawania licencji detektywa;
  • organizowania i przeprowadzania egzaminów dopuszczających do posiadania broni oraz uzyskania pozwolenia na broń,

3. Wykonywania zleconych kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wymagających koncesji,

4. Współdziałania, współpracy i nadzoru nad uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów prawa,

5. Prowadzenia ewidencji wydanych licencji detektywa,

6. Organizowania, prowadzenie i inspirowanie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o broni i amunicji przez osoby fizyczne i inne podmioty posiadające broń,

7. Sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,

8. Współdziałania i współpracy z jednostkami podległymi oraz z Wydziałem Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w sprawach cudzoziemców,

9. Współpracy z Lubuskim Oddziałem Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wlkp. a Komendantem Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej,