Przemoc w rodzinie - "PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE. PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY" - Policja Lubuska

"PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE. PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY"

Przemoc w rodzinie

Data publikacji 20.08.2014

1. Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej.html

2. Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej.html

3. Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html

4. Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html

5. Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html

6. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html

7. Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry.html

8. Rejestr Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry.html

9. Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi
na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka:

http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0