Pozwolenie na broń

Europejska karta broni palnej

 

UWAGA!

 

Od dnia 1 listopada 2012 roku wszystkie wnioski związane z wydaniem pozwolenia na broń lub posiadanym pozwoleniem, można składać za pośrednictwem Komend Miejskich i Powiatowych Policji właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskującego lub za pośrednictwem poczty na adres:

 

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

ulica  Kwiatowa 10

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

To dokument, który pozwala przewozić broń palną przez osobę poruszającą sie na terenie krajów Unii Europejskiej i świadczy o legalności posiadania broni.

 

Europejską kartę broni palnej wydaje sie na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejny okres. W przypadku cofnięcia pozwolenia na broń, karta traci ważność i podlega zwrotowi do organu, który ją wydał.

 

Osoba posiadająca pozwolenie na broń palną i ubiegająca się o wydanie Europejskiej karty broni palnej powinna złożyć niżej wymienione dokumenty:

 

1. Podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji, w którym powinny być zawarte niżej wymienione dane:

 

a) imię i nazwisko wnioskodawcy,

b) imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki,

c) numer PESEL i miejscowość urodzenia,

d) adres stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) podpis wnioskodawcy,

f) jedno zdjęcie (wymiary 3 centymetrów x 4 centymetrów );

 

2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w kwocie: - 105 złotych z dopiskiem "opłata za wydanie Europejskiej karty broni palnej" wniesione na konto:

 

Urząd Miejski w Gorzowie Wielkopolskim

PKO Bank Polski S.A. Gorzów Wielkopolski

numer konta 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575

 

 

Powrót na górę strony