Pozwolenie na broń

Depozyt broni i amunicji

 

UWAGA!

 

Od dnia 1 listopada 2012 roku wszystkie wnioski związane z wydaniem pozwolenia na broń lub posiadanym pozwoleniem, można składać za pośrednictwem Komend Miejskich i Powiatowych Policji właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskującego lub za pośrednictwem poczty na adres:

 

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

ulica Kwiatowa 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

ZESPÓŁ ds. POZWOLEŃ NA BROŃ

telefon  47 791 1882,

telefon  47 791 1883,

telefon  47 791 1884.

 

Wyznaczonym dniem dla możliwości deponowania broni i amunicji jest każda środa tygodnia (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 10:00 - 14:00

 

Podstawa prawna:

 

- ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji;

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie.

 

Obowiązek złożenia broni palnej i amunicji do depozytu Policji nałożony jest na:

 

- osoby, które utraciły uprawnienie do posiadania broni palnej - jeżeli broń nie została zbyta w terminie 30 dni,

- osobę, która weszła w posiadanie broni po osobie zmarłej,

- cudzoziemców, którym upłynął termin ważności zaświadczenia uprawniającego do przywozu i wywozu broni i amunicji wystawionego przez właściwy konsulat Rzeczpospolitej Polskiej,

osobę zbywająca broń cudzoziemcowi.

 

Z czynności przyjęcia do depozytu broni i amunicji sporządza sie protokół oraz opinie dotycząca stanu technicznego broni.

 

Opłata za depozyt:

Po upływie roku od dnia złożenia broni do depozytu, za przechowywanie w depozycie osoba składającą ponosi opłatę w wysokości 1% opłaty za wydanie pozwolenia na bron osobie fizycznej za każdą dobę przechowywania (to jest 2,42 złotych od każdego egzemplarza broni ).

 

Opłatę wpłaca sie najpóźniej w dniu odbioru broni i amunicji z depozytu, w kasie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp..

 

 

 

Powrót na górę strony