Pozwolenie na broń

Bojowa lub gazowa do ochrony osobistej

UWAGA!

Od dnia 1 listopada 2012 roku wszystkie wnioski związane z wydaniem pozwolenia na broń lub posiadanym pozwoleniem, można składać za pośrednictwem Komend Miejskich i Powiatowych Policji właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskującego lub za pośrednictwem poczty na adres:

 

 

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

ulica Kwiatowa 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

ZESPÓŁ do spraw POZWOLEŃ NA BROŃ

telefon  47  791 1882,

telefon  47  791 1883,

telefon  47  791 1884.

 

Przyjęcia petentów we wtorki, środy i czwartki w godzinach 10:00 - 14:00

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA WYDANIA POZWOLENIA:

Osoba zainteresowana uzyskaniem pozwolenia na wymienioną broń powinna mieć ukończone 21 lat.

 

Wymagane dokumenty:

1. Podanie adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji. Powinno ono zawierać następujące elementy:

a) imię i nazwisko wnioskodawcy,

b) imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki,

c) numer PESEL i miejscowość urodzenia,

d) adres stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) numer dowodu osobistego, nazwę organu wydającego i datę wydania,

f) określenie rodzaju broni, o którą wnioskodawca ubiega się (palna bojowa lub palna gazowa lub palna alarmowa),

g) określenie liczby egzemplarzy broni,

h) określenie celu posiadania broni - w tym wypadku do ochrony osobistej,

i) wskazanie ważnej przyczyny do posiadania broni,

j) podpis wnioskodawcy,

k) jedno zdjęcie (wymiary 3 centymetrów  x 4 centymetrów );

 

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej:

 

tytuł wpłaty „za pozwolenie na broń" w kwocie 242 złotych (słownie: dwieście czterdzieści dwa)

Powyższej opłaty skarbowe należy wpłacać na konto:

 

Urząd Miejski w Gorzowie Wlkp.

PKO Bank Polski S.A. Gorzów Wlkp.

numer konta 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575

 

W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia dla strony, wyżej wymienione opłata skarbowa będzie zwracana na wniosek strony na podstawie przepisów wykonawczych do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

 

3. Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań do dysponowania bronią.

UWAGA:

Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty jego wydania.

 

4. Egzamin.

 

Osoba występująca o wydanie pozwolenia na broń palną bojową lub gazową lub alarmową zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 roku w sprawie egzaminu, obowiązana jest zdać egzamin składający się z części teoretycznej, obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni oraz części praktycznej obejmującej sprawdzenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią danego rodzaju. Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje znajomość przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, a także znajomość przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

 

Pozwolenie na broń zgodnie z artykułu 12 Ustawy o broni i amunicji... wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. W pozwoleniu między innymi określa się:

 

- cel, w jakim zostało wydane

- rodzaj broni

- liczbę egzemplarzy broni

 

Broń należy zarejestrować w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty zakupu.

Fakt posiadania zarejestrowanej broni potwierdza się w legitymacji posiadacza broni, którą wystawia organ wydający pozwolenie.

 

Powrót na górę strony