Pozwolenie na broń

Myśliwska do celów łowieckich

 

UWAGA!

Od dnia 1 listopada 2012 roku wszystkie wnioski związane z wydaniem pozwolenia na broń lub posiadanym pozwoleniem, można składać za pośrednictwem Komend Miejskich i Powiatowych Policji właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskującego lub za pośrednictwem poczty na adres:

 

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

ulica Kwiatowa 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

ZESPÓŁ do spraw POZWOLEŃ NA BROŃ

telefon  47  791 1882,

telefon  47  791 1883,

telefon  47  791 1884.

 

Przyjęcia petentów we wtorki, środy i czwartki w godzinach 10:00 - 14:00

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA WYDANIA POZWOLENIA:

 

Osoba zainteresowana uzyskaniem pozwolenia na ww. broń powinna mieć ukończone 21 lat. Na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego pozwolenie na broń do celów łowieckich może być wydane osobie, która ukończyła 18 lat.

 

Wymagane dokumenty:

 

1. Podanie adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji. Powinno ono zawierać następujące elementy:

 

a) imię i nazwisko wnioskodawcy,

b) imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki,

c) numer PESEL i miejscowość urodzenia,

d) adres stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) numer dowodu osobistego, nazwę organu wydającego i datę wydania,

f) określenie rodzaju broni, o którą wnioskodawca się ubiega,

g) określenie liczby egzemplarzy broni, które wnioskodawca zamierza nabyć i posiadać,

h) określenie celu posiadania broni - w tym wypadku do celów łowieckich,

i) w załączeniu dokumentację potwierdzającą ważną przyczynę do posiadania broni myśliwskiej,

j) podpis wnioskodawcy,

k) jedno zdjęcie (wymiary 3centymetrów x 4 centymetrów );

 

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej:

 

tytuł wpłaty „za pozwolenie na broń" w kwocie 242 złotych  (słownie: dwieście czterdzieści dwa)

Powyższej opłaty skarbowe należy wpłacać na konto:

 

Urząd Miejski w Gorzowie Wlkp.

PKO Bank Polski S.A. Gorzów Wlkp.

numer konta 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575

 

W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia dla strony, ww. opłata skarbowa będzie zwracana na wniosek strony na podstawie przepisów wykonawczych do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

 

3. Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań do dysponowania bronią.

 

UWAGA:

Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na bron przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty jego wydania.

Pozwolenie na broń zgodnie z artykułu 12 Ustawy o broni i amunicji wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. W pozwoleniu między innymi określa się:

- cel, w jakim zostało wydane

- rodzaj broni

- liczbę egzemplarzy broni

Broń należy zarejestrować w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty zakupu. Fakt posiadania zarejestrowanej broni potwierdza się w legitymacji posiadacza broni, którą wystawia organ wydający pozwolenie.

 

Powrót na górę strony