Dobór - Policja Lubuska

UWAGA!

Komendant Główny Policji ustalił następujące terminy przyjęć do służby w Policji w 2019 r.:

7 marca, 21 maja, 16 lipca, 2 września, 7 listopada, 30 grudnia

 

 

UWAGA

 

 

Kandydaci do służby w Policji oraz osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji, chcący przygotować się do testu sprawności fizycznej i przystąpić do próby pokonania elementów toru przeszkód, będą mieli możliwość poćwiczyć:
 

Gorzów Wlkp. w godz. 16.30 -18.00

15 i 29 stycznia - sala gimnastyczna Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego przy ul. Śląskiej w Gorzowie Wlkp.

Zielona Góra w godz. 11.00- 13.00
8 i 22 stycznia - sala gimnastyczna przy ul. Strzeleckiej 22 w Zielonej Górze
 
Do kontaktów roboczych wyznaczam : podinsp. Małgorzatę Oraczewską tel.7911240, kom.696424331.
Na zajęciach kandydaci będą mogli przećwiczyć pod okiem instruktorów technikę pokonywania wybranych elementów toru sprawnościowego bez pomiaru czasu.

 
UWAGA

Nowy kwestionariusz dla kandydatów do służby w Policji od 25.10.2019 r.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ

 

UWAGA

 

 

Od dnia 16 czerwca 2018 r. dokumenty od kandydatów do służby w Policji przyjmowane będą  we wszystkich jednostkach garnizonu lubuskiego (za wyjątkiem KMP w Gorzowie Wlkp.) również  w soboty i niedziele.

OGŁOSZENIE: STUDIA PODYPLOMOWE "HISTORIA SŁUŻB SPECJALNYCH w ASzWoj

 

OGŁOSZENIE 2019

OFERTA STUDIÓW I STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM NA KIERUNKU NAUKA O POLICJI

 

 

  UWAGA !!!

 

 

 

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17.12.2013 r. zmieniającące rozporządzenie w sprawie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, które opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw, poz. 1663.

dobor2009 largea

I Ty możesz zostać policjantem… Lubuska policja ogłasza kolejny dobór w swoje szeregi.

O pracę w Policji już jest łatwiej. Nabór jest prowadzony w sposób ciągły. Oznacza to, że kandydat może złożyć podanie o przyjęcie każdego dnia. Od chętnych nie wymaga się zaświadczenia o niekaralności. Zmieniły się również zasady przeprowadzania testów kwalifikacyjnych. O przyjęciu decydować będzie lista rankingowa. Więcej informacji na stronie www.policja.pl

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do podstawowych zadań Policji należą m.in.: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami pod numerami telefonów :

(95) 738 12 60, (95) 738 12 61, (95) 738 12 62

Wymagane dokumenty można składać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze oraz we wszystkich Komendach Powiatowych woj. lubuskiego.

UWAGA!

Zgodnie z treścią zarządzenia nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji, umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności widocznego tatuażu.

W przypadku gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia.

Odmowa wykonania polecenia jest podstawą do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.