Dobór - Policja Lubuska

UWAGA

 

Kandydaci do służby w Policji oraz osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji,  chcący przygotować się do testu sprawności fizycznej i przystąpić do próby pokonania elementów toru przeszkód, będą mieli możliwość poćwiczyć:

- 12 grudnia 2018 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 12 w Gorzowie Wlkp. ul. śląska 20 w godz. 16:30 - 18:00;
- 19 grudnia 2018 r. w sali gimnastycznej obiektu KWP w Gorzowie Wlkp. zlokalizowanym w Zielonej Górze przy ul. Strzeleckiej 22 w godz. 11:00 - 13:00

Do kontaktów roboczych wyznaczam: asp. szt. Krzysztofa Mackiewicza tel. 95 738 12 27

Na zajęciach kandydaci będą mogli przećwiczyć pod okiem instruktorów technikę pokonywania wybranych elementów toru sprawnościowego bez pomiaru czasu.

 

UWAGA

Komendant Główny Policji  podjął decyzję o przesunięciu terminu przyjęcia do służby  w Policji z dnia 27 grudnia br.  na dzień 31 grudzień 2018 r.

 

 

UWAGA

Od dnia 16 czerwca 2018 r. dokumenty od kandydatów do służby w Policji przyjmowane będą  we wszystkich jednostkach garnizonu lubuskiego (za wyjątkiem KMP w Gorzowie Wlkp.) również  w soboty i niedziele.

 

 

 

 

UWAGA

Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji terminów i limitów przyjęć do służby w Policji w roku 2018, w ramach których garnizon lubuski realizował będzie przyjęcia do służby  w Policji w poniższych terminach:

21 maja 2018 r. - 12 osób

2 lipca 2018 r. – 50 osób

24 września 2018 r. – 40 osób

27 grudnia 2018 r. -  42 osoby

 

 

  UWAGA !!!

 

 

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17.12.2013 r. zmieniającące rozporządzenie w sprawie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, które opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw, poz. 1663.

dobor2009 largea

I Ty możesz zostać policjantem… Lubuska policja ogłasza kolejny dobór w swoje szeregi.

O pracę w Policji już jest łatwiej. Nabór jest prowadzony w sposób ciągły. Oznacza to, że kandydat może złożyć podanie o przyjęcie każdego dnia. Od chętnych nie wymaga się zaświadczenia o niekaralności. Zmieniły się również zasady przeprowadzania testów kwalifikacyjnych. O przyjęciu decydować będzie lista rankingowa. Więcej informacji na stronie www.policja.pl

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do podstawowych zadań Policji należą m.in.: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami pod numerami telefonów :

(95) 738 12 60, (95) 738 12 61, (95) 738 12 62

Wymagane dokumenty można składać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze oraz we wszystkich Komendach Powiatowych woj. lubuskiego.

UWAGA!

Zgodnie z treścią zarządzenia nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji, umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności widocznego tatuażu.

W przypadku gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia.

Odmowa wykonania polecenia jest podstawą do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.